(Dataskyddspolicy för detta online-erbjudande samt ytterligare uppgifter om informationsskyldigheten enligt artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) vid insamling av personuppgifter från den berörda)

Skydd av personuppgifter, personuppgiftsansvarig och kontakt

Blaser Group AB ansvarar för detta online-erbjudande och är skyldig, i egenskap av leverantör av en teletjänst, att i början av ditt besök på vår hemsida informera dig om art, omfattning och syfte med insamling och användning av personuppgifter i en precis, transparent, förståelig och lättillgänglig form på ett klart och enkelt språk. Denna information måste alltid vara tillgänglig för dig. Vi är därför skyldiga att informera dig om vilka personuppgifter som samlas in eller behandlas. Alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, kallas för personuppgifter.

Vi lägger stor vikt vid att dina uppgifter och data skyddas samt att dataskyddsbestämmelser/-lagar efterlevs. Insamling, behandling och användning av personuppgifter är föremål för bestämmelser i gällande europeisk och nationell lagstiftning.

Med följande dataskyddspolicy önskar vi visa dig, hur vi i egenskap av personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss:

Blaser Group AB
Lastvägen 7
231 62 Trelleborg
SVERIGE
Organisationsnummer: 559201-6652
Telefon: 0410-33 00 30
E-post: info.se@blaser-group.com

 

A. Allmänt

Vad som avses med ”personuppgifter” eller ”behandling” av dessa framgår av artikel 4 p. 1 och 2 i EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Personuppgifter om användare som behandlas i samband med detta online-erbjudande, omfattar inventeringsdata (t.ex. namn och adress på kunder), kontraktsdata (t.ex. vilka tjänster som tagits i anspråk, namn på handläggaren, betalningsinformation), användningsdata (t.ex. besökta webbsidor på vårt online-erbjudande, intresse för våra produkter) samt innehållsdata (t.ex. inmatningar i kontaktformuläret).

”Användare” omfattar alla kategorier av personer, som påverkas av databehandlingen. Detta inkluderar till exempel våra affärspartner, kunder, intressenter och andra besökare av vårt online-erbjudande.

B. Specifikt

Dataskyddspolicy

Härmed garanterar vi, att vi endast samlar in, behandlar, sparar och använder dina uppgifter i samband med behandling av dina förfrågningar och för interna ändamål – samt för att tillhandahålla de tjänster du har bett om eller för att kunna tillhandahålla innehåll.

Underlaget för databehandlingen

Vi behandlar endast personuppgifter om användare i enlighet med gällande dataskyddsbestäm-melser. Användarnas data kommer endast att behandlas om följande rättsliga grunder föreligger:

 • Ifall du har lämnat ditt samtycke;
 • Baserat på våra berättigade intressen (dvs. vårt intresse av analys, optimering och ekonomisk drift och säkerhet för vårt online-erbjudande med avseende på artikel 6 1 lit. f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och särskilt vid mätning av räckvidd, skapande av profiler för reklam- och marknadsföringsändamål samt insamling av åtkomstdata och användning av tjänster från tredje part)

Vi vill upplysa dig om var ovanstående rättsliga grunder regleras i GDPR:

Samtycke – Artikel 6 p. 1 lit. a och artikel 7 GDPR
Bearbetning av data för att skydda våra berättigade intressen – Artikel 6 p. 1 lit. f GDPR.

 

Överföring av data till tredje part

Överföring av data till tredje part sker endast inom ramen för de rättsliga riktlinjerna. Vi vidarebefordrar endast användardata till tredje part om det t.ex. är nödvändigt för avtalsändamål eller på grundval av berättigade intressen till ekonomisk och effektiv drift av vår affärsverksamhet.

Om vi använder underleverantörer för att tillhandahålla tjänsterna, vidtar vi lämpliga rättsliga försiktighetsåtgärder samt lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter i enlighet med relevanta rättsbestämmelser.

Vi vill gärna påpeka att det på grund av användningen av Google Analytics överförs data, när man använder sig av vårt online-erbjudande.

Dataöverföring till ett tredjeland eller internationella organisationer

Tredjeländer utgörs av länder, där GDPR inte är att betrakta som direkt tillämplig rätt. Detta omfattar i princip alla länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Det sker en viss dataöverföring till tredjeland eller en internationell organisation. Härvid tas hänsyn till att lämpliga och tillräckliga garantier finns på plats samt att verkställbara rättigheter och effektiva rättsmedel finns tillgängliga för dig.

Du kan hämta ner en kopia av alla lämpliga garantier via de följande externa länkarna:

 

Lagringstid för dina personuppgifter

Vi följer principerna för uppgiftsminimering och säkerhetsåtgärder. Det innebär, att vi endast lagrar de uppgifter som du har gjort tillgängliga för oss så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ovannämnda syften eller enligt de olika lagringsperioderna som lagen föreskriver. Om respektive syfte inte längre gäller eller efter att relevanta lagringstider har löpt ut, kommer dina uppgifter rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

För detta ändamål har vi utarbetat ett internt företagskoncept för att säkerställa denna praxis.

Kontakt med Blaser Group AB

Om du kontaktar oss via e-post, telefon, fax, kontaktformulär mm., samtycker du till elektronisk kommunikation. Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss. Vilka uppgifter som samlas in via kontaktformuläret framgår av respektive kontaktformulär. Dina data överförs med hjälp av SSL-kryptering. De uppgifter som du lämnar lagras endast med syfte att behandla din begäran eller för eventuella uppföljningsfrågor.

Den rättsliga grunden för detta är:

Bearbetning för att fullgöra ett avtal och för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås – Artikel 6 p. 1 lit. b GDPR
Bearbetning av data för att skydda våra berättigade intressen – Artikel 6 p. 1 lit. f GDPR

Vi vill påpeka att det alltid finns en risk att e-postmeddelanden vid överföringen kan komma att läsas eller ändras obemärkt och utan ditt tillstånd. Vi vill också göra dig uppmärksam på att vi använder programvara för att filtrera oönskade e-postmeddelanden (s.k. spamfilter). På grund av spamfiltret kan vissa e-postmeddelanden avvisas om de felaktigt identifieras som spam på grund av sina egenskaper.

Vilka är dina rättigheter?
Vi vill uppmärksamma dig på de rättigheter som du har i samband med att dina personuppgifter samlas, behandlas och används, och som följer av GDPR.

 • a. Rätt att få information
  Du har rätt att utan kostnad få information om dina lagrade personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR. På begäran informerar vi dig skriftligen och i enlighet med tillämplig lag om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. Detta omfattar såväl ursprunget och mottagaren av dina personuppgifter som syftet med databehandlingen.
 • b. Rätt till rättelse
  Du har rätt till att felaktiga personuppgifter som rör dig och som lagras hos oss, rättas. Härvid kan du kräva en begränsning av databehandlingen, t.ex. om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter.
 • c. Återkallelse av samtycke
  Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (artikel 6 p. 1 a GDPR) i enlighet med artikel 7 p. 3 GDPR. Denna återkallelse påverkar dock inte lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som finns omnämnda ovan under rubriken ” Skydd av personuppgifter, personuppgiftsansvarig och kontakt”.
 • d. Rätt att blockera data
  Det är också möjligt att spärra dina data. För att vi ska kunna blockera dina data, måste dessa uppgifter förvaras i en låsfil för kontrolländamål.
 • e. Rätt till radering av data
  Du har rätt till att i enlighet med de grunder som anförs i artikel 17 GDPR begära att dina personuppgifter raderas. Detta gäller dock inte i den utsträckning behandlingen är nödvändig. För det fall vi inte är skyldiga att radera dina data, har vi möjlighet att blockera dina uppgifter, om du så önskar. Vi vill även uppmärksamma dig på att det i de fall, då vi enligt lag är skyldiga att radera dina uppgifter, kommer en sådan radering att ske även om du inte har begärt eller uttryckligen godkänt detta.
 • f. Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att begära att vi tillhandahåller de personuppgifter som överförs till oss i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format, dvs. i ett sådant format att det kan överföras till en annan lagringsort.
 • g. Rätt att göra invändningar
  Du har, när som helst, i enlighet med artikel 21 GDPR, rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6 p. 1 e eller f GDPR med verkan för framtiden. För att göra detta är det tillräckligt att du skickar ett mejl till info.se@blaser-group.com.
 • h. Klagomål
  Du har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte har skett i enlighet med den nationella lagstiftningen eller GDPR. Vid klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till följande tillsynsmyndighet:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Sverige
datainspektionen@datainspektionen.se.

 

Skydd av dina personuppgifter

Vi vidtar avtalsmässiga, organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder i enlighet med den senaste tekniken för att säkerställa att bestämmelserna enligt dataskyddslagen följs och för att skydda de uppgifter som vi behandlar mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot åtkomst för obehöriga personer.

Säkerhetsåtgärderna omfattar särskilt krypterad överföring av data mellan din webbläsare och vår server. För detta använder vi oss av en 256-bitars SSL (AES 256)-krypteringsteknik.

Dina personuppgifter skyddas enligt följande punkter (utdrag):

 • a. Upprätthållande av sekretesskydd för dina personuppgifter
  För att upprätthålla sekretessen hos de personuppgifter som lagras av oss har vi vidtagit olika åtgärder för att kontrollera tillträde, tillgång och åtkomst.
 • b. Upprätthållande av dina personuppgifters integritet
  För att upprätthålla integriteten hos de personuppgifter som lagras av oss har vi vidtagit olika åtgärder för att kontrollera överföring och registrering av data.
 • c. Upprätthållande av dina personuppgifters tillgänglighet
  För att upprätthålla tillgängligheten till de personuppgifter som lagras av oss har vi vidtagit olika åtgärder för order- och tillgänglighetskontroll. Säkerhetsåtgärderna som används härtill förbättras kontinuerligt i enlighet med den senaste tekniska utvecklingen. Trots dessa försiktighetsåtgärder kan vi inte garantera säkerheten för dataöverföringen till vårt online-erbjudande på grund av internets osäkra natur. På grund av detta sker all dataöverföring från dig till vårt online-erbjudande på egen risk.

 

Skydd av minderåriga

Personer, som ännu inte har fyllt 16 år, får bara förse oss med personlig information, om vi uttryckligen har samtycke från deras vårdnadshavare. Dessa personuppgifter behandlas i överensstämmelse med denna dataskyddspolicy.

Serverloggfiler

Vår leverantör av servertjänster samlar automatiskt in och sparar information som din webbläsare automatiskt överför till oss i så kallade serverloggfiler. Dessa består av:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • Operativsystem
 • Hänvisnings-URL
 • Namnet på servern/värden för din dator
 • Tidpunkt för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa data sammanförs inte med andra datakällor.

Grunden för databehandling är artikel 6 p. 1 lit. f GDPR, som möjliggör databehandling för att kunna upprätthålla våra berättigade intressen, och/eller artikel 6 p. 1 lit. b GDPR, som möjliggör behandling av data för att kunna fullgöra ett avtal eller åtgärder före ingående av avtalet.

Webbkakor

Vi använder webbkakor. Webbkakor är små textfiler, som lagras lokalt i din webbläsares cacheminne. Kakor möjliggör igenkänning av webbläsaren. Filerna används för att hjälpa webbläsaren med att navigera genom online-erbjudanden och för att kunna använda alla funktioner till fullo. Vårt online-erbjudande använder sig av: Webbläsarkakor.

Kontroll över webbkakor genom användaren

Webbläsarkakor: Du kan ställa in alla sorters webbläsare, så att kakor endast accepteras efter förfrågning. Genom inställningarna kan man också tillåta kakor endast för de sidor man just nu besöker. Alla webbläsare erbjuder funktioner som möjliggör selektiv radering av kakor. Man kan också stänga av acceptans av webbkakor generellt men då måste man vara förberedd på begränsad användarvänlighet vid användning av detta online-erbjudande.

Användning av förstapartskakor (Google Analytics)
Webbkakor från Google Analytics protokollerar:

 • Unika besökare – Kakor från Google Analytics samlar in och grupperar dina uppgifter. Samtliga aktiviteter under ett besök sammanfattas i ett protokoll. Genom kakor från Google Analytics kan man skilja mellan besökare och unika besökare.
 • Användaraktiviteter – Kakor från Google Analytics lagrar även data om start- och sluttid för ett besök på vårt online-erbjudande och hur många sidor du har tittat på. När webbläsaren stängs ner eller om användaren är inaktiv under en längre period (normalt 30 minuter) avslutas användarsessionen och webbkakan registrerar besöket som avslutat. Vidare registreras även datum och tidpunkt för det första besöket. Det totala antalet besök per unik besökare loggas också. Extern länk: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/.

Du kan hindra Google från att samla in de data som genereras av kakan vid användning av vårt online-erbjudande (inklusive din IP-adress) och behandling av dessa data genom att ladda ner och installera följande webbläsarplugin. Extern länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ytterligare information finns under punkten ”Webbanalystjänster från Google Analytics /Universal Analytics”.

Livslängd för de använda kakorna

Kakorna hanteras av värden/webbservern för vårt online-erbjudande. Detta online-erbjudande använder sig av:
Beständiga kakor (permanent webbläsaridentifikation)
Livslängd: Två år

Cookiebot

Inaktivering eller borttagande av kakor (Opt-Out)

Varje webbläsare erbjuder möjlighet att begränsa och ta bort kakor. För ytterligare information om detta, besök följande webbplatser:

 

Webbanalystjänster Google Analytics/Universal Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder ”kakor”, små textfiler, som lagras på din dator, och möjliggör en analys av användningen av online-erbjudandet. Informationen som genereras av webbkakan om användningen av detta online-erbjudande överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Sålunda sker en dataöverföring till ett tredjeparts-land (utanför EU/EES). Härvid tas hänsyn till att lämpliga och tillräckliga garantier finns på plats samt att verkställbara rättigheter och effektiva rättsmedel finns tillgängliga för dig. Du kan hämta ner en kopia av alla lämpliga garantier via de följande externa länkarna:

Ifall IP-anonymisering är aktiverad vid användning av vårt online-erbjudande kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU-länder och i andra avtalsländer under avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA i undantagsfall och förkortas i så fall där. Vi ger Google uppdraget att använda denna information för att utvärdera användningen av online-erbjudandet, för att kunna sammanställa rapporter om aktiviteterna av online-erbjudandet och för att förse oss med andra tjänster rörande användningen av online-erbjudandet och internetanvändningen. IP-adressen, som överförs av din webbläsare och som är en del av Google Analytics, förs inte samman med andra Google-data. Du kan förhindra lagring av kakor genom en lämplig inställning i din webbläsarprogramvara. Vi vill dock påpeka att du i så fall inte till fullo kommer kunna använda alla funktioner på detta online-erbjudande.

Vi ber att få påpeka, att detta online-erbjudande använder sig av Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp ()” och därför behandlas IP-adresser endast i förkortad form för att utesluta direkt personlig identifiering. Vi använder även Google Analytics-rapporter för att registrera demografiska egenskaper och intressen.

Uppgifterna som skickas av oss och all data förknippad med kakor, användaridentifiering (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 14 månader. Borttagning av data vars lagringsperiod har löpt ut sker automatiskt en gång i månaden. Du hittar mer information om allmänna användningsvillkor och dataskydd via följande externa länkar:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/ eller

https://policies.google.com/?hl=sv.

Du kan också hindra Google från att samla in de data som genereras av kakan i vid användning av online-erbjudandet (inklusive din IP-adress) och behandlingen av dessa data genom att ladda ner och installera följande webbläsarplugin via följande externa länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Som ett alternativ till webbläsarplugin (även i webbläsare på mobiltelefoner), kan man gå till följande länk för att välja en opt-out-cookie, som hindrar Google Analytics från att samla in data vid användning av detta online-erbjudande för framtiden (denna opt-out-cookie fungerar bara för en webbläsare och endast för denna domänen. För att ta bort kakorna i den här webbläsaren, klicka på länken en gång till):

Klicka på följande externa länk för att inaktivera Google Analytics:

https://support.google.com/a/answer/6304816?hl=sv.

Ändringar i vår dataskyddspolicy

Vi förbehåller oss rätten, att från tid till annan anpassa vår dataskyddspolicy, så att den alltid uppfyller gällande rättskrav eller för att omvandla ändringar av våra tjänster i dataskyddspolicyn i handlingar. Detta kan till exempel vara i relation till införandet av nya tjänster. Den nya dataskyddspolicyn gäller sedan vid ditt nästa besök.

Varumärkesskydd

Varje företag eller varumärke, som nämns här, tillhör respektive företag. Varumärken och namn nämns här i rent informativa syften.