Retningslinjer for denne nettjenesten samt ytterligere informasjon om innsamling og lagring av kontaktinformasjon og personopplysninger iht. artikkel 13 i datalagringsdirektivet (GDPR)

Blaser Group Norway AS har ansvar for innholdet på dette nettstedet med tilhørende tjenester og er skyldig i egenskap av å være leverandør av en digitaltjeneste å opplyse deg om omfanget og hensikten med innsamling og anvendelse av personopplysninger i en presis og transparent, forståelig og lett tilgjengelig form i et tydelig og enkelt språk. Denne informasjonen skal alltid være tilgjengelig for deg som bruker av tjenesten. Vi er derfor pliktig i å informere deg om hvilke personopplysninger som samles inn, behandles og lagres. Alle opplysninger om en identifisert eller identifiserbar person kalles for personopplysninger.
Vi legger stor vekt på at dine opplysninger og data beskyttes og lagres etter de gjeldende lover og bestemmelser. Innsamling, behandling og bruk av disse personopplysningene omfattes av bestemmelser i gjeldende europeisk og nasjonale lover.
Med disse retningslinjene ønsker vi å vise deg hvordan vi innhenter og samler inn og håndterer dine personopplysninger samt hvordan du kan kontakte oss:

Blaser Group Norway AS
Surstoffveien 5
0661 Oslo
Norge
Organisasjonsnummer: 924 915 471
Telefon: +47 98068164
E-post: info.no@blaser-group.com

 

A. Generelt

Hva som som anses som personopplysninger og/eller behandling av disse fremgår av artikkel 4 pkt. 1 og 2 i EUs generelle (GDPR). Personopplysninger om brukere som som benyttes i forbindelse med denne nettjenesten omfatter kundedata (navn og adresse på kunder), kontraktsdata (hvilke tjenester som er tatt i bruk, betalingsinformasjon), brukerdata (områder og nettadresser som omfattes av våre tjenester), interesse for våre produkter samt innsendte data (fra innsending via våre kontaktskjemaer mv.)

B. Spesifikt

Retningslinjer for personvern

Herved garanterer vi for at vi kun samler inn, behandler og lagrer dine personopplysninger i konkret sammenheng med dine henvendelser -og hensikter samt for å gi en bedre opplevelse av det tjenester du har bedt om og ønsker å benytte deg av.

Om databehandlingen

Vi behandler kun personopplysninger om bruker i iht. gjeldende datalagringsbestemmelser. Brukernes data kommer kun til å behandles om følgende rettslige grunner foreligger:

 • I de tilfeller du har gitt ditt samtykke
 • Basert på våre berettigede interesser (vår interesse av analyse, optimalisering og økonomisk drift og sikkerhet for vår nettjeneste og i iht. til artikkel 6 pkt. 1 i personvernforordningen (GDPR)

Vi vil med dette opplyse deg om hvor de ovenstående rettslige hjemler reguleres i GDPR.

Samtykke – Artikkel 6 pkt. 1 bokstav a og artikkel 7 GDPR
Bearbeiding av data for beskyttelse av våre berettigede interesser – Artikkel 6 pkt. 1 bokstav f GDPR

 

Overføring av data til tredjepart

Overføring av data til tredjepart skjer kun innenfor rammen av de rettslige retningslinjene. Vi videreformidler kun brukerdata til tredjepart dersom det er nødvendig i forbindelse med kontraktsmessige formål eller på grunnlag av våre berettigede interesser til økonomisk og effektiv drift av vår forretningsvirksomhet.

Om vi anvender underleverandører til å gi opplysninger om tjenestene forholder vi oss til til alle rettslige forholdsregler og tilhørende tekniske og organisatoriske retningslinjer for å forsikre oss om at beskyttelsen av personopplysninger er i samråd med relevante lover og bestemmelser.

Vi vil gjerne påpeke at det overføres data til Google Analytics ved bruk av våre tjenester.

Dataoverføring til ett tredjeland eller internasjonale organisasjoner

Med tredjeland menes land der GDPR ikke betraktes som aktuell rettslovgivning. Dette omfatter i prinsippet alle land utenfor EU eller EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde).

Det skjer til en viss grad dataoverføring til tredjeland eller en internasjonal organisasjon. I forbindelse med dette tas det hensyn til at passende og tilstrekkelige garantier er gitt og at effektive rettsmidler finnes tilgjengelige for deg.

Du kan laste ned en kopi av alle aktuelle garantier via av følgende linker:

 

Lagringstid for dine personopplysninger

Vi følger prinsippene for minimering av innsamling av opplysninger og sikkerhetstiltak. Det innebærer at vi kun lagrer de opplysningene som du har gjrot tilgjengelige for oss. Så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål nevnt ovenfor eller kun de respektive lagringsperiodene som loven tillater. Om de respektive formålene ikke lenger er gjeldende eller at relevante lagringstider er utløpt kommer dine opplysninger rutinemessig til å bli blokkert eller slettet i henhold til lovfestetede bestemmelser.

For dette formålet har vi utarbeidet ett internt forretningskonsept for å kvalitetssikre denne praksisen.

Kontakt med Blaser Group AS

Om du kontakter oss via e-post, telefon, fax, kontaktskjemaer m.m. samtykker du til elektronisk kommunikasjon. Personopplysninger samles inn når du kontakter oss. Hvilke opplysninger som samles inn via kontaktskjemaer fremgår av det respektive kontaktskjemaet. Alle dine data overføres via SSL-kryptering. De opplysningene du sender inn brukes kun med det formål å behandle din henvendelse eller for kommunikasjon i forbindelse med eventuelle oppfølgingsspørsmål.

De rettslige hjemler for dette er:

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. – Artikkel 6.Behandlingens lovlighet – pkt. 1. bokstav b
Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn. – Artikkel 6.Behandlingens lovlighet – pkt. 1. bokstav f

Vi vil påpeke at det alltid finnes en risiko for at e-postmeldinger ved overføring kan komme til å leses eller endres uten din at du opplyses om det og uten dit samtykke. Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at vi anvender programvare for å filtrere uønskede e-postmeldinger (spamfilter). På grunn av spamfilteret kan visse e-postmeldinger avvises om de feilaktig identifiseres som spam på grunn av sine egenskaper.

VHva er dine rettigheter?
Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på de rettigheter du har i forbindelse med at dine personopplysninger samles inn, behandles og brukes i henhold til GDPR.

 • a. Rett på å få informasjon
  Du har rett til å uten kostnader få informasjon om dine lagrede personopplysninger i samråd med artikkel 15 i GDPR. På forespørsel informerer vi deg skriftlig og i henhold til gjeldende lov om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Dette omfatter både avsender og mottager av dine personopplysninger samt formålet med databehandlingen.
 • b. Rett til rettelser
  Du har rett til å kunne endre feilaktige personopplysninger som lagres hos oss. Herunder kan du kreve en begrensning av databehandlingen for eksempel dersom du hevder opplysningene er feil.
 • c. Tilbakekallelse av samtykke
  Du har alltid rett til når som helst å tilbakekalle ditt samtykke (artikkel 6 pkt. 1 bokstav a GDPR) i samsvar med artikkel 7 pkt. 3 GDPR. Slik tilbakekallelse påvirker dog ikke lovligheten av den behandlingen som er utført i henhold til grunnleggende samtykke frem til tilbakekallelsen. Du kan
  tilbakekalle ditt samtykke gjennom å kontakte oss vi den kontaktinformasjonen som er oppgitt under kontaktinformasjon.
 • d. Rett til å blokkere data
  Det er også mulig å sperre dine data. For at vi skal sperre dine data må disse oppbevares i en låst fil for kontrollformål.
 • e. Rett til sletting av data
  Du har rett til i samsvar med de årsaker oppgitt i artikkel 17 GDPR å begjære at dine personopplysninger slettes. Dette gjelder dog ikke i de tilfeller behandlingen er nødvendig.
  I de tilfeller vi ikke er forpliktet til å slette dine data, har vi mulighet til å blokkere dine opplysninger dersom du ønsker det. Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at i de tilfeller vi er forpliktet til å slette dine opplysninger, skjer sletting av opplysningene til å skje selv om du ikke har begjært eller spesifikt godkjent dette.
 • f. Rett til dataportabilitet.
  Du har rett til å begjære at vi utleverer de personopplysninger som overføres til oss i et strukturert, allment, maskinlesbart format, dvs. et format av en type som gjør dette lett overførbart til andre lagring i andre formater og plasseringer.
 • g. Rett til å komme med innvendinger
  Du har, når som helst i samsvar med artikkel 21 GDPR rett til å komme med innvendinger mot behandling av dine personvernopplysninger i samsvar med artikkel 6 pkt. 1 bokstav e eller f GDPR med fremtidsvirkende kraft. For å gjøre dette er det tilstrekkelig at du sender en e-post til info.no@blaser-group.com.
 • h. Klageadgang
  Du har rett til å klage til respektive tilsynsmyndigheter dersom du anser at behandlingen av din personopplysninger ikke har skjedd i samsvar med nasjonale lover eller GDPR.
  Ved innsending av klage kan du henvende deg til følgende tilsynsmyndighet:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
postkasse@datatilynet.no.

 

Beskyttelse av dine personopplysninger

Vi benytter oss av kontraktsmessige, organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak i samsvar med den nyeste teknologien for å sikre at bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) overholdes og for å beskytte dataene vi samler inn og behandler mot utilsiktet endring, tap, ødeleggelse eller tilgang for uvedkommende.

Sikkerhetstiltakene omfatter særskilt kryptert overføring av data mellom din nettleser og vår server. I forbindelse med denne overføringen benytter vi oss av en 256-biters SSL (AES-256)-krypteringsteknikk.

Diner personopplysninger beskyttes i henhold til følgende punkter (utdrag):

 • a. Opprettholdelse av sikkerheten for dine personopplysninger.
  For å opprettholde sikkerheten knyttet til dine personopplysninger som lagres hos oss har vi ulike tiltak for å kontrollere innlegging, adgang og tilgang.
 • b.Opprettholdelse av dine personopplysningers integritet
  For å opprettholde integriteten for de personopplysninger som lagres av oss har vi ulike tiltak for å kontrollere overføring og registrering av data.
 • c. Opprettholdelse av dine personopplysningers tilgjengelighet
  For å opprettholde tilgjengeligheten til de personopplysninger som lagres av oss har vi ulike tiltak for ordre og tilgjengelighetskontroll. Sikkerhetstiltakene som anvendes med dette formål forbedres kontinuerlig i samsvar med den seneste tekniske utviklingen. Tross disse sikkerhetstiltakene kan vi ikke garantere at sikkerheten for dataoverføringen til våre nettjenester på grunn av internettets usikre natur. På grunn av dette skjer all dataoverføring fra deg til våre nettjenester på eget ansvar.

 

Beskyttelse av mindreårige

Personer under 16 år får bare oppgi personlige opplysninger til oss dersom vi har mottatt spesifikt samtykke fra foresatte/verge. Disse personopplysninger behandles i samsvar med dette dokumentet.

Serverloggfiler

Vår leverandør av servertjenester samler automatisk inn og lagrer informasjon som din nettleser automatisk overfører til oss i såkalte serverloggfiler. Denne informasjonen består av:

 • Nettlesertype og versjon
 • Operativsystem
 • Henvisnings-URL
 • Navnet på server/vert for din enhet
 • Tidspunkt for serverforespørselen
 • IP-adresse

Disse dataene sammenstilles ikke med andre datakilder.

Grunnen for databehandling er artikkel 6 pkt. 1 bokstav f GDPR, som gir rett til databehandling for å kunne opprettholde våre berettigede interesser og/eller artikkel 6 pkt. 1 bokstav b GDPR som gir rett til behandling av data for å kunne inngå en avtale eller tiltak før inngåelse av avtalen.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt in din nettlesers minne (cache). Slike kapsler muliggjør gjenkjennelse av nettleseren. Filene anvendes for å hjelpe nettleseren med å navigere gjennom netttjenester og for å kunne anvende alle funksjoner og tjenester fullt ut. Vår nettjeneste benytter seg av : Informasjonskapsler i nettleseren.

Andvendelse av førsteparts-informasjonskapsler
Informasjonskapsler fra Google Analytics protokollerer:

Unike besøkere – Informasjonskapsler fra Google Analytics samler inn og grupperer dine opplysninger. Samtlige aktiviteter under et besøk sammenfattes i en protokoll. Gjennom informasjonskapsler fra Google Analytics kan man skille mellom besøkere og unike besøkere.

Brukeraktiviteter – Informasjonskapsler fra Google Analytics lagrer også data om start og sluttid for et besøk på våre nettsteder og tjenester og hvor mange sider du har sett på. Når nettleseren lukkes eller brukeren er inaktiv over en lengre periode (normalt 30 minutter) avsluttes brukersesjonen og informasjonskapselen registrerer besøket som avsluttet. Videre registreres også dato og tidspunkt for det første besøket. Det totale antallet besøk per unike besøk logges også. For mer informasjon Se ekstern link (Google): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/

Du kan hindre Google i å samle inn de data som genereres av informasjonskapselen ved besøk på våre nettjenester(inkludert din IP-adresse) og behandling av disse dataene ved å laste ned og installere følgende nettlesertillegg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ytterligere informasjon finnes under punktet «Webanalysetjenester Google Analytics/Analytics Universal».

Livsløp for de anvendte informasjonskapslene

Informasjonskapslene håndteres av verten/webserveren for vår nettjeneste. Vår nettjeneste benytter seg av:
Varige informasjonskapsler (permanent webleseridentifikasjon)
Livsløp: 2 år

Cookiebot

Inaktivering eller fjerning av informasjonskapsler (Opt-out)

Alle nettlesere tilbyr muligheten til å begrense og fjerne informasjonskapsler. For ytterligere informasjon om dette besøk nettstedet til din respektive nettleser.

 

Webnalysetjenester Google Analytics/Analytics Universal

Vi anvender Google Analytics, enn nettanalysetjeneste fra Google Inc. («Google»). Google Analytics benytter seg av informasjonskapsler, små tekstfiler som lagres på din enhet og muliggjør en analyse av bruken av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken av nettjenesten overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. I den forbindelse skjer en dataoverføring til et tredjeparts-land (utenfor EU-EES). I denne forbindelse tas hensyn til at passende og tilstrekkelig garantier foreligger samt at håndhevbare rettigheter og effektive rettsmidler finnes tilgjengelige for deg. Du kan hente ned en kopi av alle nødvendige garantier via de følgende linkene:

I tilfeller der IP-anonymisering er aktivert ved bruk av våre nettjenester kom din IP-adresse til å forkortes av google innenfor alle EU/EØS-land.

Hele IP-adressen overføres i enkelte tilfeller til en Google-server i USA og forkortes der. Vi gir Google oppdraget å anvende denne informasjonen for å kunne sammenstille rapporter om aktivitetene på nettjenesten for å kunne sammenstille rapporter om disse med formål om å forbedre og utvikle andre/nye tjenester. IP-adressen som overføres av din nettleser og som er en del av Google Analytics sendes ikke sammenstilt med andre Google-data. Du kan deaktivere lagring av informasjonskapsler gjennom en tilgjengelig innstilling i din nettleser. Vi vi opplyse om at ved å deaktivere dette så vil du ikke kunne benytte deg av alle funksjoner på vår nettjeneste til fulle.

Vi ønsker også påpeke vår nettjeneste benytter seg av Google Analytics med tillegget ”anonymizeIp()” og derfor forkortes o IP-adresser direkte for å forhindre personlig identifisering. Vi benytter oss også av Google Analytics for å registrere demografiske egenskaper og interesseområder.

Opplysningene som sendes av oss og all data knyttet til informasjonskapsler slik som bruker ID eller markedsførings-ID slettes automatisk etter 14 måneder. Sletting av data som har utløpt lagringstid skjer automatisk en gang per mnd. Du finner mer informasjon om almene brukervilkår og databeskyttelser via følgende eksterne linker:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/ eller

https://policies.google.com/?hl=sv.

Du kan også hindre Google i å samle inn de data som genereres av informasjonskapselen ved anvendelse av nettjenesten (inkludert din IP-adresse) og behandlingen av disse dataene gjennom å laste ned og installere følgende nettlesertillegg via følgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Som et alternativ til nettlesertillegg (også i nettlesere på mobiltelefon), kan du gå nedenstående link for å velge en opt-out-cookie som hindrer Google Analytics fra å samle inn data med bruk av vår nettjeneste ved fremtidige besøk (deaktivering av informasjonskapselen fungerer kun for en nettleser og kun for dette domenet/denne nettjenesten).

Klikk på følgende lenke for å deaktivere Google Analytics.

https://support.google.com/a/answer/6304816?hl=sv.

Endringer i våre retningslinjer for lagring av personopplysninger

Vi forbeholder oss retten til å fra tid til annen endre/tilpasse våre retningslinjer i henhold til gjeldende lover og bestemmelser eller for å gjøre endringer i våre nettjenester. For eksempel kan dette være i forbindelse med innføring av nye tjenester. I slike tilfeller vil de oppdaterte retningslinjene gjelde for ditt neste besøk.

Varemerkebeskyttelse
Alle selskap og varemerker som nevnes i dette dokumentet tilhører respektive selskaper.
Varemerker og navn nevnes i dette dokumentet kun med informative hensikter.